Bài nghiên cứu: Tác dụng của HXH trên một số chỉ tiêu xét nghiệm của nam giới vô sinh