Bài nghiên cứu: ảnh hưởng của HXH lên gan, lách, thận trên thực nghiệm